Інше

Актуальні

Показати все
0.00
11
0
0.00
11
0
0.00
11
0
0.00
7
2
0.00
7
2
0.00
7
2
0.00
2
0
0.00
2
0
0.00
2
0
0.00
2
0
0.00
2
0
0.00
2
0
julia199231
41. Стаття як самостійний науковий твір. Вимоги до наукової статті.
Стаття – це науковий або публіцистичний твір невеликого розміру в збірнику, журналі, газеті. Наукова стаття – один з видів наукової публікації, де подаються кінцеві або проміжні результати дослідження,.. висвітлюються пріоритетні напрямки розробок ученого. За змістом наукові статтікласифікують на: власне наукові статті (виклад основних результатів роботи); науково-популярні статті (орієнтують на читацьку аудиторію, серед якої можуть бути непрофесіонали). Ознакою таких статей є доступність змістової інформації; науково-навчальні та науково-методичні статті (містять практичний виклад закономірностей, досліджуваних об’єктів, методи їх застосування у практичній діяльності); науково-публіцистичні статті (присвячені актуальним для наукової громадськості проблемам). Призначені наукові статті науковцям, спеціалістам певної галузі або кількох галузей. Види наукових статтей: За кількістю авторів наукові статті бувають одноосібні (один автор) або колективні (колектив авторів). За галузевим призначенням виокремлюють статті мовознавчі, літературознавчі, педагогічні, психологічні, історичні та ін. За науковим завданням – теоретичні і прикладні. За способом розкриття статті поділяють на оглядові, проблемні і методологічні. Оглядові статті містять характеристику стану і перспектив наукових досліджень у тій чи іншій предметній галузі. У проблемних статтях наявний аналіз проблеми, яка не одержала всебічного осмислення. Методологічні статті подають обґрунтування методології розв’язання проблеми. Необхідні вимоги до статті: - постановка проблеми; - аналіз наукових досліджень; - виділення невирішених раніше питань, котрим присвячується стаття; - формулювання мети статті; - виклад основного матеріалу; - висновки; - перспективи подальшого розвитку. Підготовка наукової статті охоплює такі етапи: Формулювання робочої назви статті: заголовок має бути лаконічним і однозначним; заголовок повинен сконцентрувати увагу читача на предметі дослідження. Визначення меж теми та обсягів наукової інформації, представленої в науковій статті. Розроблення орієнтовного плану (змісту) статті: вступу, основної частини, висновків, перспективи дослідження. Окреслення у вступі змісту роботи: постановка проблеми, з’ясування її актуальності та науково-практичного значення; аналіз останніх досліджень і публікацій, у яких започатковано розв’язання певної проблеми і на які опирається автор; порушення невирішених раніше питань, яким присвячена стаття; формулювання мети і завдань статті. Визначення методів дослідження, джерельної бази, підготовки основних тез – відповідей на завдання. Тлумачення використаних у статті термінів. Обґрунтування в основній частині отриманих результатів. Текст має опиратися на принципи “від відомого до невідомого”, “від простого до складного”. Перевірка узгодженості між заголовком, метою, завданнями і висновками. Міркування над перспективами наступних розвідок у цьому питанні. Проведення самоконтролю виконаної роботи на змістовому, логічному, мовностилістичному рівнях. Перевірка тексту статті на відповідність: – чинним правописним нормам; – вимогам наукового стилю; – оформлення цитат і посилань. Оформлення списку використаних джерел за чинними стандартами.
0.00
5
0
julia199231
41. Стаття як самостійний науковий твір. Вимоги до наукової статті.
Стаття – це науковий або публіцистичний твір невеликого розміру в збірнику, журналі, газеті. Наукова стаття – один з видів наукової публікації, де подаються кінцеві або проміжні результати дослідження,.. висвітлюються пріоритетні напрямки розробок ученого. За змістом наукові статтікласифікують на: власне наукові статті (виклад основних результатів роботи); науково-популярні статті (орієнтують на читацьку аудиторію, серед якої можуть бути непрофесіонали). Ознакою таких статей є доступність змістової інформації; науково-навчальні та науково-методичні статті (містять практичний виклад закономірностей, досліджуваних об’єктів, методи їх застосування у практичній діяльності); науково-публіцистичні статті (присвячені актуальним для наукової громадськості проблемам). Призначені наукові статті науковцям, спеціалістам певної галузі або кількох галузей. Види наукових статтей: За кількістю авторів наукові статті бувають одноосібні (один автор) або колективні (колектив авторів). За галузевим призначенням виокремлюють статті мовознавчі, літературознавчі, педагогічні, психологічні, історичні та ін. За науковим завданням – теоретичні і прикладні. За способом розкриття статті поділяють на оглядові, проблемні і методологічні. Оглядові статті містять характеристику стану і перспектив наукових досліджень у тій чи іншій предметній галузі. У проблемних статтях наявний аналіз проблеми, яка не одержала всебічного осмислення. Методологічні статті подають обґрунтування методології розв’язання проблеми. Необхідні вимоги до статті: - постановка проблеми; - аналіз наукових досліджень; - виділення невирішених раніше питань, котрим присвячується стаття; - формулювання мети статті; - виклад основного матеріалу; - висновки; - перспективи подальшого розвитку. Підготовка наукової статті охоплює такі етапи: Формулювання робочої назви статті: заголовок має бути лаконічним і однозначним; заголовок повинен сконцентрувати увагу читача на предметі дослідження. Визначення меж теми та обсягів наукової інформації, представленої в науковій статті. Розроблення орієнтовного плану (змісту) статті: вступу, основної частини, висновків, перспективи дослідження. Окреслення у вступі змісту роботи: постановка проблеми, з’ясування її актуальності та науково-практичного значення; аналіз останніх досліджень і публікацій, у яких започатковано розв’язання певної проблеми і на які опирається автор; порушення невирішених раніше питань, яким присвячена стаття; формулювання мети і завдань статті. Визначення методів дослідження, джерельної бази, підготовки основних тез – відповідей на завдання. Тлумачення використаних у статті термінів. Обґрунтування в основній частині отриманих результатів. Текст має опиратися на принципи “від відомого до невідомого”, “від простого до складного”. Перевірка узгодженості між заголовком, метою, завданнями і висновками. Міркування над перспективами наступних розвідок у цьому питанні. Проведення самоконтролю виконаної роботи на змістовому, логічному, мовностилістичному рівнях. Перевірка тексту статті на відповідність: – чинним правописним нормам; – вимогам наукового стилю; – оформлення цитат і посилань. Оформлення списку використаних джерел за чинними стандартами.
0.00
5
0
julia199231
41. Стаття як самостійний науковий твір. Вимоги до наукової статті.
Стаття – це науковий або публіцистичний твір невеликого розміру в збірнику, журналі, газеті. Наукова стаття – один з видів наукової публікації, де подаються кінцеві або проміжні результати дослідження,.. висвітлюються пріоритетні напрямки розробок ученого. За змістом наукові статтікласифікують на: власне наукові статті (виклад основних результатів роботи); науково-популярні статті (орієнтують на читацьку аудиторію, серед якої можуть бути непрофесіонали). Ознакою таких статей є доступність змістової інформації; науково-навчальні та науково-методичні статті (містять практичний виклад закономірностей, досліджуваних об’єктів, методи їх застосування у практичній діяльності); науково-публіцистичні статті (присвячені актуальним для наукової громадськості проблемам). Призначені наукові статті науковцям, спеціалістам певної галузі або кількох галузей. Види наукових статтей: За кількістю авторів наукові статті бувають одноосібні (один автор) або колективні (колектив авторів). За галузевим призначенням виокремлюють статті мовознавчі, літературознавчі, педагогічні, психологічні, історичні та ін. За науковим завданням – теоретичні і прикладні. За способом розкриття статті поділяють на оглядові, проблемні і методологічні. Оглядові статті містять характеристику стану і перспектив наукових досліджень у тій чи іншій предметній галузі. У проблемних статтях наявний аналіз проблеми, яка не одержала всебічного осмислення. Методологічні статті подають обґрунтування методології розв’язання проблеми. Необхідні вимоги до статті: - постановка проблеми; - аналіз наукових досліджень; - виділення невирішених раніше питань, котрим присвячується стаття; - формулювання мети статті; - виклад основного матеріалу; - висновки; - перспективи подальшого розвитку. Підготовка наукової статті охоплює такі етапи: Формулювання робочої назви статті: заголовок має бути лаконічним і однозначним; заголовок повинен сконцентрувати увагу читача на предметі дослідження. Визначення меж теми та обсягів наукової інформації, представленої в науковій статті. Розроблення орієнтовного плану (змісту) статті: вступу, основної частини, висновків, перспективи дослідження. Окреслення у вступі змісту роботи: постановка проблеми, з’ясування її актуальності та науково-практичного значення; аналіз останніх досліджень і публікацій, у яких започатковано розв’язання певної проблеми і на які опирається автор; порушення невирішених раніше питань, яким присвячена стаття; формулювання мети і завдань статті. Визначення методів дослідження, джерельної бази, підготовки основних тез – відповідей на завдання. Тлумачення використаних у статті термінів. Обґрунтування в основній частині отриманих результатів. Текст має опиратися на принципи “від відомого до невідомого”, “від простого до складного”. Перевірка узгодженості між заголовком, метою, завданнями і висновками. Міркування над перспективами наступних розвідок у цьому питанні. Проведення самоконтролю виконаної роботи на змістовому, логічному, мовностилістичному рівнях. Перевірка тексту статті на відповідність: – чинним правописним нормам; – вимогам наукового стилю; – оформлення цитат і посилань. Оформлення списку використаних джерел за чинними стандартами.
0.00
5
0
0.00
30
19
0.00
30
19
0.00
30
19
0.00
1
0
0.00
1
0
0.00
1
0
0.00
2
1
0.00
2
1
0.00
2
1
0.00
6
1
0.00
6
1
0.00
6
1
Нові публікації вже скоро. Напишіть свою власну!